فرم پیش ثبت نام پیش دبستانی دخترانه رهپویان وصال | 1400-1399
****** . لطفا فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید <><><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****


*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد :

شهر محل تولد :

*
تلفن تماس :

*
آدرس منزل :*
ثبت نام در مقطع :
مهد کودک
پیش دبستانی
..لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید

ثبت نام در پایه تحصیلی :
پیش دبستانی 1 (مهد کودک)
پیش دبستانی 2
لطفا پایه تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام خانوادگی " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
کد ملی " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تلفن تماس " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تحصیلات " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

عنوان رشته تحصیلی " مادر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
آدرس محل کار" مادر" :


لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " پـدر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام خانوادگی " پـدر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
کد ملی " پـدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تلفن تماس " پـدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـدر دانش آموز تکمیل نمایید.

تحصیلات " پـدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـدر دانش آموز تکمیل نمایید.

عنوان رشته تحصیلی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
آدرس محل کار" پـدر " :*
نام آموزشگاه سال قبلی :
در صورتی که دانش آموز تازه وارد می باشد عبارت تازه وارد تایپ کنید.

نام معرف :

*
نحوه آشنایی با دبستان دخترانه رهپویان وصال :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
کادر و مربیان مجتمع آموزشی
سایت مجتمع آموزشی
شبکه های مجازی مجتمع آموزشی
سایت و شبکه مجازی کانون فرهنگی رهپویان وصال
جستجو در محیط وب و شبکه مجازی
تبلیغات محیطی
سایر

*
دلیل انتخاب پیش دبستانی دخترانه رهپویان وصال :

*
نام تکمیل کننده فرم :کد امنیتی جدید