١٣٩٨/١٠/٠٩

آموزش مفهوم شب و روز

دخترهای گلم با انجام آزمایش مربوطه با مفهوم شب و روز وکره زمین آشنا شدند. ودر پایان با خمیر بازی کاردستی شب و روز رو درست کردند.

نظرات