١٣٩٨/٠٨/٢۵

انجام مهارت‌های حرکتی

نمونه ای از تمامی مهارت‌های جسمی و حرکتی که تا الان دانش آموزان انجام دادند. این فعالیت جنبه سرگرمی و تخلیه انرژی دارد

نظرات