١٣٩٨/١١/٠۵

آشنایی با زندگی روستایی

دخترهای گلم با زندگی روستایی و سایر ویژگی‌های مربوط به نوع لباس زنان روستایی. شغل مردان روستایی. آشنایی با جانوران اهلی آشنا شدند

نظرات