١٣٩٨/١٠/٠١

اردوی خانه‌ی مشاغل

یه روز شاد و پر انرژی در خانه‌ی مشاغل

آشنایی دخترهای گلم با انواع شغل ها، بازی و سرگرمی. به همراه کلی بازی و تخلیه‌ی انرژی

نظرات