١۴٠١/٠١/١۵

دست ورزی

پرورش ذهن هنری ودست ورزی

دست ورزی وآشنا شدن با مراحل تهیه نان

دست ورزی وحرکت دادن انگشت در هر دست با گفتن رنگ داده شده

دوخت هماهنگی بین دست و چشم

کشیدن قاب نقاشی با خمیر


نظرات