١۴٠١/٠١/١۴

زبان آموزی

زبان آموزی

پرورش ذوق هنری و تقویت حس شنوایی و حساس کردن نوآموزان به صدا و تشخیص اینکه حرف مورد نظر در اول یا آخر و وسط کلمه است و نقاشی کردن آن در جای مناسب


نظرات