١۴٠٠/٠٢/٢۵

کاردستی چهارفصل

 دختران گلم پس از آشنایی باهر فصل و ویژگی‌های مربوط به آن ، کلاژ فصل ها را انجام دادند.

نظرات