١٣٩٩/١٢/٢۴

آشنایی با نشانه ها

دختران گلم بعد از آموزش این نشانه ها، با خمیر بازی نشانه ها رو درست کردند.

 

نظرات