١٣٩٩/١٢/٢۴

آشنایی با علامت استاندارد

در این جلسه دختران گلم ابتدا با علامت استاندارد آشنا شدند و بعد با خلاقیت خودشان به تزیین صفحه کتاب پرداختند.

نظرات