١٣٩٩/١٢/٢۴

برگزاری کلاس حضوری در مدرسه

دختران گلم با حضور در مدرسه ورعایت پروتکل های بهداشتی، فعالیت‌هایی از قبیل نقاشی، کار با قیچی، بازی انجام دادند.

نظرات