١٣٩٩/١٢/٢۴

آشنایی با نحوه تشکیل باران

دختران گلم این آموزش را به صورت مجازی یاد گرفتند و یک آزمایش انجام دادند .

بچه ها آزمایش را با نظارت والدین عزیز وتوضیحات مربی محترم سرکار خانم ضامنی انجام دادند.

نظرات