١٣٩٩/١١/٢٣

چیدن روی خط صاف

آموزش این جلسه کار باقیچی و چیدن روی خطوط صاف بود.

هدف این بود تا دانش آموزان نحوه ی صحیح استفاده از قیچی، کار با قیچی، و چیدن روی خطوط صاف را تمرین کنند. 

نظرات