١٣٩٩/١١/١۶

آشنایی با روز جهانی سالمند

ما در تقویم روزهای مختلفی داریم .

یکی از این روزها روز سالمند است.

به افرادی با سن بالا سالمند می گوییم.

در این درس دختران گلم با وظایف شان در برابر سالمندان آشنا شدند.

نظرات