١٣٩٩/١١/١۶

ساخت تسبیح

موضوع آموزش این هفته درست کردن تسبیح بود.

این کار به پرورش خلاقیت دختران گلم کمک می کند.

دختران گلم با استفاده از نی نوشابه و کاموا، تسبیح درست کردند که اینکار برای هماهنگی چشم ودست، سرگرمی، دست ورزی دختران گلم بسیار موثر بود.

نظرات