١٣٩٩/١٠/٣٠

کار با گواش

فعالیت امروز خلاقیت و کارباگواش بود

 

دختران عزیزم با زدن چنگال در گواش، شکل سازی کردند.

 

نظرات