١٣٩٩/١٠/٢١

خلاقیت و کاردستی با پولک

موضوع درس امروز خلاقیت و کاردستی (کاربا پولک) بود.

دختران گلم با استفاده از پولک به صورت آزاد هر شکلی را که دوست داشتند با خلاقیت خودشان درست کردند.

نظرات