١٣٩٩/١٠/٣٠

آشنایی با دوخت

موضوع این جلسه خلاقیت و کاردستی (کاردوخت) بود

 

دختران گلم برای هماهنگی بین چشم ودست، کار دوخت را با کاموا انجام دادند.

این کاردستی برای دختران گلم بسیار جذاب بود.


نظرات