١٣٩٩/١٠/٢۴

آشنایی با اشکال هندسی سه گوش (مثلث)

موضوع آموزش این دفعه یکی از شکل های هندسی به نام مثلث بود

دختران گلم بعد از آموزش این مفهوم و شکل سازی با سه گوش، با ابزاری مثل خمیر بازی و شن های رنگی این شکل هندسی را کشیدند و درست کردند.

در این بازی با کمک خلاقیت دانش آموزان، مفهوم مثلث برای دختران گلم تثبیت شد.

نظرات