١٣٩٩/١٠/١١

آشنایی با فصل زمستان

بچه ها ما در کشور زیبای مان چهار فصل داریم :

بهار، تابستان، پاییز و زمستان

موضوع این جلسه آشنایی بافصل زمستان و ویژگی های آن بود.

و هدف این بود که دختران گلم  با تغییرات آب و هوا، ماههای فصل زمستان، میوه ها، نوع پوشاک فصل زمستان و شعر آن اشنا شدند و  در پایان کار برا تثبیت آموزش، کاردستی فصل زمستان را درست کردند.

 

نظرات