١٣٩٩/٠٩/٠٩

کنفرانس اعضای خارجی بدن

هدف:آشنایی با اعضای بدن وارائه ی کنفرانس توسط دختران گلم، که بسیار افزایش گنجینه ی لغات، اعتماد به نفس دختران گلم موثر بود،

نظرات