١٣٩٩/٠٩/٠٩

آموزش عقب و جلو

موضوع:آشنایی با مفهوم جلو وعقب

هدف:دختران گلم بعد از اموزش توسط مربی، جهت تثبیت این اموزش خودشان این مفهوم را مجددا اموزش دادند. که بسیار برا اعتماد به نفس بچه ها عالی بود

نظرات